سلام مهمان عزیز ، اگر این پیغام را مشاهده میکنید به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکرده اید ! ثبت نام کنید و از تمام امکانات انجمن بهرمند شوید.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید وارد شوید
مشکل قالب
#1
سلام
کدنویس داریم بدونه مشکل از چیه که مطالب اینطوری شدن؟

دمتون گرم یکی اینو حل کنه Smile(4)

کد:
<DocType5>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no">
<h1><title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title></h1>
<link rel="home" href="[RB:Blog_Url]">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<link rel="canonical" href="[RB:Page_Url]" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="title" content="[RB:Blog_Title]" />
<link rel="sitemap" href="[RB:Blog_SiteMap_Link]">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Title]">
<RB:Next_Page_Block><link rel="next" href="[Next_Page]"></RB:Next_Page_Block>
<RB:Perv_Page_Block><link rel="prev" href="[Prev_Page]"></RB:Perv_Page_Block>
<meta name="description" content="[RB:Blog_Description],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]">
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title] & [RB:Blog_Url]">
<meta property="og:type" content="blog">
<meta property="og:url" content="[RB:Page_Url]">
<meta property="og:site_name" content="[RB:Blog_Title]">
<meta property="og:title" content="[RB:Blog_And_Post_Title]">
<meta property="og:description" content="[RB:Blog_Description]">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no, width=device-width">
<RB:Post_Image_Block><meta property="og:image" content="[Post_Image]"/></RB:Post_Image_Block>
<link rel="icon" type="image/png" href="http://rozup.ir/up/galebgraph/file/1395/02/fav338423.png">
<link rel="stylesheet" href="http://rozup.ir/up/galebgraph/file/1395/02/fontawesome704201.css">
<link rel="stylesheet" href="http://rozup.ir/up/galebgraph/file/1395/03/style-daygraph.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js"></script>
<script src="http://rozup.ir/up/galebgraph/file/1395/03/script436205.js"></script>
<style>
/*برای تغییر لوگو از کد زیر استفاده کنید*/
#logo {
background: url("http://rozup.ir/up/galebgraph/file/1395/02/logo112563.png") rgba(70,70,70,0.85);
width: 244px;
height: 261px;
}


</style>
</head>
<body>

<header>
<div id="logo">
<div class="non">
<h1>[RB:Blog_Title]</h1>
</div>
</div>
<nav>
<ul>

<li>
<a href="/" id="m">
<span><i class="fa fa-home"></i></span><br/>
<span> صفحه اصلی </span><br/>
<span> Home Page </span>
</a>
</li>

<li>
<a href="/archive">
<span><i class="fa fa-archive"></i></span><br/>
<span> آرشیو </span><br/>
<span> Archive </span>
</a>
</li>

<li>
<a href="/login">
<span><i class="fa fa-sign-in"></i></span><br/>
<span> ورود </span><br/>
<span> Log in </span>
</a>
</li>

<li>
<a href="/sitemap.xml">
<span><i class="fa fa-plus-circle"></i></span><br/>
<span> نقشه سایت </span><br/>
<span> Map site </span>
</a>
</li>

<li>
<a href="/contact">
<span><i class="fa fa-envelope"></i></span><br/>
<span> تماس با ما </span><br/>
<span> Contact </span>
</a>
</li>

<!-- حذف یا تغییر لینک ها حرام بوده و ما راضی نیستیم که شما بدون لینک ما از قالب استفاده کنید -->
<li>
<a href="http://www.daygraph.ir/" target="_bank">
<span><i class="fa fa-paint-brush"></i></span><br/>
<span> طراح قالب </span><br/>
<span> Coder them </span>
</a>
</li>


<!-- حذف یا تغییر لینک ها حرام بوده و ما راضی نیستیم که شما بدون لینک ما از قالب استفاده کنید -->

</ul>
</nav>

<div id="search">
<form action="[RB:Blog_Url]" method="get">
<input name="search" type="text" id="text" placeholder="جستجو کنید">
<button id="sub" type="submit"><i class="fa fa-search"></i></button>
</form>
</div>

</header>


<div id="nt">
<i class="fa fa-send"></i>
<i class="fa fa-angle-left"></i><span class="sii">
قالب جدید سایت رونمایی شد ...
</span>
<RB:Counter_Block><span class="t"> امروز : <a>  [RB:Blog_Today_Date] </a></span></RB:Counter_Block>
</div>

<div class="clear"></div>
<div id="main">

<div id="left">

<RB:Blog_Archive_Block>
<div class="ml">
<div class="sarl1">
<h3><i class="fa fa-angle-left"></i> آرشیــــو  <span><i class="fa fa-folder-open"></i></span></h3>
</div>
<div class="dakhl">
<RB:Blog_Archive_Loop>
<ul>
<li><a href=" [Archive_Link]" title=" [Archive_Title]" alt=" [Archive_Title]"><i class="fa fa-angle-left"></i>  [Archive_Title]</a><span>مشاده آرشیو</span></li>
</ul>
</RB:Blog_Archive_Loop>
</div>
</div>
</RB:Blog_Archive_Block>


<RB:Reg_Fast_Block>
<div class="ml2">
<div class="sarl2">
<h3><i class="fa fa-angle-right"></i> عضویــــتـ  <span><i class="fa fa-sign-in"></i></span></h3>
</div>
<div class="dakhl2">
<center>
[Reg_Fast_Form]
<RB:Reg_Fast_Submit_Value:عضویت>
<RB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن>
<RB:Reg_Fast_Field_Style:CSSstyle>
<RB:Reg_Fast_Field_Size:Size>
</center>
</div>
</div>
</RB:Reg_Fast_Block>

<RB:Blog_Links_Block>
<div class="ml">
<div class="sarl1">
<h3><i class="fa fa-angle-left"></i> لینک دوستانــــ  <span><i class="fa fa-link"></i></span></h3>
</div>
<div class="dakhl">
<RB:Blog_Links_Loop>
<ul>
<li><a href="[Link_Url]" title="[Link_Description]" alt="[Link_Title]"><i class="fa fa-angle-left"></i>  [Link_Title] </a></li>
</ul>
</RB:Blog_Links_Loop>
</div>
</div>
</RB:Blog_Links_Block>

<RB:Hit_Posts_Block>
<div class="ml">
<div class="sarl1">
<h3><i class="fa fa-angle-left"></i> مطالب پربازدیـــــد <span><i class="fa fa-star"></i></span></h3>
</div>
<div class="dakhl">
<RB:Hit_Posts_Loop>
<ul>
<li><a href=" [Hit_Posts_Link]" title="[Hit_Posts_Title]" alt=" [Hit_Posts_Title]"><i class="fa fa-angle-left"></i>  [Hit_Posts_Title] </a><span>بازدید:  [Hit_Posts_Count]</span></li>
</ul>
</RB:Hit_Posts_Loop>
</div>
</div>
</RB:Hit_Posts_Block>

<RB:Rand_Posts_Block>
<div class="ml">
<div class="sarl1">
<h3><i class="fa fa-angle-left"></i> مطالب تصادفیـــــ <span><i class="fa fa-star"></i></span></h3>
</div>
<div class="dakhl">
<RB:Rand_Posts_Loop>
<ul>
<li><a href="[Rand_Posts_Link]" title=" [Rand_Posts_Title]" alt="[Rand_Posts_Title]"><i class="fa fa-angle-left"></i>  [Rand_Posts_Title] </a></li>
</ul>
</RB:Rand_Posts_Loop>
</div>
</div>
</RB:Rand_Posts_Block>

</div>

<div id="center">

<ROZBLOG>
<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a href=" [Post_Link]" class="e"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> [Post_Title] </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
<h4>
<RB:Post_Author_Block><span><i class="fa fa-angle-left"></i> [Post_Author]</span></RB:Post_Author_Block>
<RB:Post_Hit_Block><span><i class="fa fa-angle-left"></i>  [Post_Hit] بازدید</span></RB:Post_Hit_Block>
<RB:Post_Date_Block><span><i class="fa fa-angle-left"></i> [Post_Date]</span></RB:Post_Date_Block>
<RB:Post_Cat_Block><RB:Post_Cat_Loop><span><i class="fa fa-angle-left"></i> [Post_Cat_Title]</span></RB:Post_Cat_Loop></RB:Post_Cat_Block>
<RB:Post_Comment_Block><span><i class="fa fa-angle-left"></i> نظرات <a href="[Post_Comment_Url]" id="cl"> [Post_Comment_Count] تا</a></span></RB:Post_Comment_Block>
</h4>
</div>
<div class="matnp">
<RB:Post_Image><center><img class="imgp" src="[Post_Image_Url]" title="[Post_Title]" alt="[Post_Title]"><br/></center></RB:Post_Image>
<p> [Post_Content]</p>
</div>
<RB:Post_Tags_Block>
<div class="barchasb">
<RB:Post_Tags_Loop>
<a href="[Post_Tags_Url]"> [Post_Tags_Title] </a> ,
</RB:Post_Tags_Loop>
</div>
</RB:Post_Tags_Block>
<RB:Post_More_Block>
<div class="more">
<a href="[Post_Link]">
<i class="fa fa-angle-left" class="mo"></i>
ادامه مطلب ...</a>
</div>
</RB:Post_More_Block>
</div>
</ROZBLOG>

<RB:Related_Posts_Block>
<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a class="a"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> مطالب مرتبط </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
<div class="matnp">
<RB:Related_Posts_Loop>
<ul class="uu">
<li><a href=" [Related_Post_Link]" title=" [Related_Post_Title]" alt=" [Related_Post_Title]" id="uo"><i class="fa fa-angle-left"></i> [Related_Post_Title]</a></li>
</ul>
</RB:Related_Posts_Loop>
</div>
</div>
</RB:Related_Posts_Block>

<RB:Contact_Block>
<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a class="ti"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> تمــاس با ما </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
<div class="matnp mar">
<center>
[Contact_Form]
<RB:Contact_Submit_Value:ارسال پیام>
<RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن>
<RB:Contact_Field_Style:CSSstyle>
<RB:Contact_Field_Size:Size>
</center>
</div>
</div>
</RB:Contact_Block>

<RB:Comment_Block>
<RB:Comment_Display_Block>
<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a class="ti"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> نظرات شما: </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
<div class="matnp">
<RB:Comment_Display_Loop>
<div class="comment blocks"><div class="comment-image">
<img src="http://www.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?d=&s=40" alt="[Comment_Author]" /><br> [Comment_Time]</div>
<div class="comment-content blocks"><div class="comment-title">
<span><a href="[Comment_Web]" title=""> [Comment_Author] </a> - [Comment_Date]</span></div>
<div class="text"><p> [Comment_Content]</div></p></div></div>
</RB:Comment_Display_Loop>
</div>
</div>
</RB:Comment_Display_Block>

<RB:Comment_Form_Block>
<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a class="ti"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> نظر بدهید </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
<div class="matnp mar">
<RB:Comment_Field_Size:40>
<RB:Comment_Field_Style:Font:9pt tahoma>
<RB:Comment_Button_Style:Font:9pt tahoma>
<RB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر>
<RB:Comment_Reset_Value:پاک کردن>
[Comment_Form]
</div>
</div>
</RB:Comment_Form_Block>
</RB:Comment_Block>

<RB:Blog_Page_Block>
<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a class="ti"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> صفحات سایت </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
<div id="page" class="mar">
<center>
[Blog_Page]
</center>
</div>
</div>
</RB:Blog_Page_Block>

<div class="post">
<div class="sarp">
<div class="bh"><div class="bht">
<h2><a class="ti"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> تبلیغات </a></h2></div>
<div class="bar"></div>
</div>
</div>
<div class="matnp mar">
<center>
<a href="http://www.daygraph.ir/" target="_bank"><img src="http://rozup.ir/up/galebgraph/file/1395/03/daygraph.ir.gif" alt="روزگراف" title="روزگراف"/></a>
</center>
</div>
</div>

</div>

<div id="right">

<RB:Blog_Category_Block>
<div class="fix">
<div id="mo">

<RB:Blog_Category_Loop>
<ul>
<a href="[Catgory_Link]" id="m" onclick="archives('[Catgory_Title]'); return false;"><li class="asl"><i class="fa fa-angle-double-left"></i> [Catgory_Title]<span>Click</span></li></a>

<div id="[Catgory_Title]" class="non">
<RB:Blog_Sub_Category_Loop>
<li class="chil"><a href="[Catgory_Sub_Link]" title="[Catgory_Sub_Posts] پست" alt="[Catgory_Sub_Posts]" ><i class="fa fa-angle-left"></i> [Catgory_Sub_Title]</a></li>
</RB:Blog_Sub_Category_Loop></div>
</ul>
</RB:Blog_Category_Loop>

</div>
</div>
</RB:Blog_Category_Block>

</div>

</div>

<div class="clear"></div>
<footer>
<div id="nt">
<i class="fa fa-copyright"></i>
<i class="fa fa-angle-left"></i><span class="sii">
<!-- حذف یا تغییر لینک ها حرام بوده و ما راضی نیستیم که شما بدون لینک ما از قالب استفاده کنید -->
تمامی حقوق متعلق به این سایت بوده و هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب کاملا حرام بوده و ما راضی نیستیم...!
</span>
<!-- حذف یا تغییر لینک ها حرام بوده و ما راضی نیستیم که شما بدون لینک ما از قالب استفاده کنید -->
<span class="t"> طراحی و کدنویسی قالب : <a href="http://www.daygraph.ir/" target="_bank"> روزگراف </a></span>
</div>
</footer>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/rastikerdar/shabnam-font/v3.0.0/dist/font-face.css">
<style>
* {
font-family: 'Shabnam'
}
</style>
</body>
</html>
resim
نقل قول
لایک شده توسط:
#2
دقیقا مشکل چیه؟!
نقل قول
لایک شده توسط:
#3
اول پستاش دوتا دوتا کنار هم بود

الان اینطوری شده
resim
نقل قول
لایک شده توسط:
#4
تا جایی که تونستم کدهاشو برسی کردم...
دامنه طراح قالب از رزبلاگ خارج شده و فایل ها و تصاویری که در رزآپ آپلود شده بودن دیگه اجرا نمیشن !
اونم برای فایل های فونت و تصاویر هدر و... شامل میشه...
اینکه پست ها دوتا کنار هم بوده و الان یکی شده هیچ ارتباطی نداره !
این قالب همینجوری طراحی شده و مدل دیگه ای نداره Smile(24)
resim
نقل قول
لایک شده توسط:
#5
نه بابا دوتا بود

بزار خودم چکش میکنم Smile(5)
دم همه گرم Smile(17)
resim
نقل قول
لایک شده توسط:
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان